מה זה ייפוי כח מתמשך – מי צריך את זה ? מה באמת חשוב לדעת?
מי יכול לערוך ייפוי כח מתמשך? מה יתרונותיו ? על כל אלו ועוד, בכתבה שלפניכם

Facebook
Twitter
LinkedIn

יפוי כוח מתמשך מאפשר לכל אחד ואחת מאיתנו את השליטה בחייו בתקופה בה הוא לא יוכל לקבל החלטות בעצמו בחייו. בד בבד באמצעות מסמך זה אנו מפקיעים, למעשה, מידינו את השליטה בחלק מעניינינו לטובת אדם אחר.

אנחנו אנשים בריאים ופעילים ולרוב איננו נותנים את הדעת למה יקרה ביום בו עקב תאונה, מחלה או כל סיבה אחרת נאבד את היכולת והכושר מבחינה קוגניטיבית, שכלית, גופנית, נפשית או מכל סיבה אחרת, לקבל החלטות באשר לניהול רכושנו, ענייניו הרפואיים, או באשר ל לעניניו האישיים. מרביתנו מדחיקים, ומעדיפים שלא לחשוב על זה כלל.

הפתרון המוכר והמקובל, עד 2016 , היה מינוי אפוטרופוס למי שאינו כשיר לקבל החלטות. הליך זה שולל את זכות הבחירה וההחלטה מאתנו ומעבירו לצד שלישי שהגיש את הבקשה למינוי, דורש את אישור בית המשפט, מתן דיווחים לאפוטרופוס הכללי, ובכלל יוצר לא מעט קשיים ובירוקרטיה. תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, אשר נכנס לתוקף באוקטובר 2016, יצר אפשרות חדשה באמצעות מסמך המכונה יפוי כח מתמשך. ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לכל אדם בגיר (מעל גיל 18) וכשיר משפטית, להכין את עצמו מראש ליום סגריר בו לא יוכל להביע את דעתו, למנות מיופה/י כח שייכנס/ו בנעליו ולקבוע הנחיות ספציפיות כיצד יטופלו כל ענייניו בעתיד, כשיגיע למצב בו לא יוכל לטפל בכך בעצמו. זאת בתנאי שהוא מבין את המשמעות, המטרות והתוצאות של מתן ייפוי הכוח המתמשך. זהו, למעשה, מעין מנגנון חלופי לאפוטרופסות, צופה פני עתיד, שאינו מצריך פנייה לבית המשפט או את אישורו של בית המשפט. ניתן למנות מיופה כוח יחיד ומיופה כוח חליפי למקרה שמיופה הכוח הראשון לא ירצה, או לא יוכל לפעול בשם הממנה. מובן שניתןניתן למנות מספר מיופיי כוח (למשל מספר ילדים). אפשר וחשוב לקבוע במקרה של מינוי מספר מיופיי כוח אם הם יפעלו במשותף או בנפרד (ביחד או לחוד), מהו היקף הסמכויות והאחריות של כל אחד מהם וכן מי יכריע במקרה של חילוקי דעות בין מיופיי הכוח. ניתן גם למנות מיופיי כוח חליפים – הבאים להחליף את מיופה/י הכוח הראשי/ים (למשל בת הזוג הינה ממונה ראשית, הילדים הם ממונים חליפים, כך שבמידה ובת הזוג לא תוכל למלא את תפקידה כממונה הם יחליפוה).

היתרון המרכזי של ייפוי הכוח המתמשך הוא ש"הממנה" בוחר מרצונו החופשי, עוד בשלב בו הוא מבין ומסוגל לקבל החלטות ולבצען, מי יטפל בענייניו וכיצד יראו חייו אם וכאשר מצבו יתדרדר. בניגוד לאפוטרופוס הממונה ע"י בית המשפט ונכנס באופן מלא לנעלי ה"חסוי" ובעצם מקבל סמכויות לנהל את ענייניו (כל שינוי בהן מצריך אישור בית משפט), כאשר אנו ממנים מיופה כח באמצעות יפוי כח מתמשך אנו יכולים לקבוע  את סמכויותיו לנושאים והתחומים המפורטים ביפוי הכח  במגבלת החוק ורק בהם הוא רשאי לפעול. הממנה יכול לבחור אם להקנות למיופה הכוח סמכות לנהל את ענייני הרכוש שלו וכן את ענייניו הבריאותיים והאישיים, או רק עניינים בתחום מסוים. ניתן גם להגביל את תקופת תוקפו של ייפוי הכוח או לקבוע שתוקפו אינו מוגבל בזמן. החוק גם קובע פעולות שמיופה הכח לא יוכל לבצע אלא אם כן הוסמך לכך במפורש במסמך זה (מתן תרומות, מתנות והלוואות, פעילות וניהול השקעות לרבות מוצרים פנסיונים, קופות גמל וחשבונות הבנק של הממנה), או כאלו שבכל מקרה יידרש לקבל עבור ביצוען את אישור ביהמ"ש (למשל עסקה במקרקעין, למעט השכרה של נכס לתקופה שאינה עולה על 5 שנים,) וכאלה שבשום מצב לא יוכל לבצע (המרת דת של ה"ממנה", השתתפות בבחירות, או עריכת צוואה בשם הממנה).

יפוי הכח המתמשך נערך ונחתם בפני עורך דין שהוסמך לכך על יד האופטרופוס הכללי.. על יפוי הכח חותמים הממנה, מיופה/וי הכח המאשר/ים כי ההם מבינים  את המוטל עליהם ועורך הדין עורך המסמך. לאחר החתימה יפוי הכח מופקד ע"י עורך הדין אצל האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים. גורם נוסף שעשוי להיות מעורב בכל התהליך מכונה "מיודע" – בייפוי הכוח המתמשך על הממנה, אם רוצה, לציין אדם אחד או יותר שמיופה הכוח יצטרך לדווח להם על החלטותיו ופעולותיו בעניינו של הממנה, בתדירות ובמנגנון שנקבעים על ידי הממנה. "המיודע" לא יכול להיות קרוב משפחה של מיופה הכוח, אלא אם כן מיופה הכוח הוא קרוב משפחה של הממנה. ניתן גם לקבוע כי על מיופה הכח לדווח לאפוטרופוס הכללי (אולם אז מייתרים בעצם את כל הרעיון של יפוי כוח מתמשך).

ייפוי כוח מתמשך נכנס לפעולה כאשר הממנה חדל להיות מסוגל להבין בעניין שלגביו ניתן ייפוי הכוח המתמשך או לקבל החלטות בעניין זה, או בהתקיים התנאים אותם ציין הממנה ביפוי הכח. בכל מקרה,  מיופה/י הכוח לא רשאי/ם להחליט באופן עצמאי על כניסת ייפוי הכוח לתוקף, אלא להודיע ל"מיודע", אם קיים, כי התקיימו התנאים לכניסת ייפוי הכוח לתוקף וכן למסור הצהרה כל אחד ממיופי הכוח בנפרד על כך לאפוטרופוס הכללי, בצירוף חוות דעת מומחה, אלא אם הממנה קבע מנגנון אחר לקביעת אי כשירותו המשפטית . ייפוי הכוח ייכנס לתוקף רק לאחר שהאפוטרופוס הכללי יאשר זאת.

ייפוי כוח מתמשך הוא מנגנון חשוב מאין כמותו, המרחיב את חופש הבחירה שלנו לקבוע ע"י מי וכיצד ינוהלו עניינינו אם לא נוכל לעשות זאת בעצמנו.  יחד עם זאת באמצעות יפוי הכח המתמשך אנו מפקיעים, למעשה, מידינו את השליטה והביצוע בחלק/כל עניינינו לטובת מישהו אחר אבל בעצם, השליטה נשארת אצלנו כי אנחנו קובעים מראש-היום, איך הדברים יקרו מה יתבצע ועל ידי מי.

לפיכך, חשוב לפנות לייעוץ משפטי אצל עורך דין המוסמך והבקיא בנושא ייפוי כוח מתמשך, לשם עריכת ייפוי הכוח, על-מנת להבטיח שייפוי הכוח יענה על כל התנאים הנדרשים בחוק – שרק חלקם פורטו כאן – וישקף וישרת באופן מיטבי את האינטרסים של הממנה.

השאר השמעה חוזרת